پروژه EPC

پیشرو چین است پروژه ODM EPC ، آزمایش و راه اندازی پست ODM ، خدمات نصب و راه اندازی پست بازار محصول